Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra mesta DetvaVytlačiť
 

MestoDetva.png

Mestské zastupiteľstvo v Detve vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Detva. Voľba sa bude konať vo štvrtok 20. júna 2019 na 5. zasadnutí zastupiteľstva.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v písomnej forme spolu s prílohou (súhlas so spracúvaním osobných údajov) prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 6. júna 2019 do podateľne Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Detva “ s poznámkou „Neotvárať“.

Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra musí byť označená prezenčnou pečiatkou podateľne Mestského úradu v Detve s najneskorším dátumom 6. júna 2019. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta

1. Meno a priezvisko

2. Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu

3. Štruktúrovaný profesijný životopis

4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Overená fotokópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní.

(Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.)

6. Koncepcia výkonu funkcie v rozsahu max. 3 strany formátu A4

Rozsah a dátum začiatku výkonu funkcie hlavného kontrolóra

1. Rozsah úväzku 1,0 na funkčné obdobie 6 rokov odo dňa začiatku výkonu funkcie

2. Dátum začiatku výkonu funkcie a zároveň deň nástupu do práce je 1. júl 2019

Spôsob voľby hlavného kontrolóra

a) Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom v Detve (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov. Následne predloží Mestskému zastupiteľstvu v Detve po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Detva v súčinnosti s Mestským úradom v Detve písomný materiál za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Detva.

b) Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta Detva sa s krátkym verbálnym prejavom predstavia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Detve v deň konania voľby.

c) Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 

d) Voľba prebehne verejným hlasovaním.

e) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

f) Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom, pričom hlavným kontrolórom sa stane vyžrebovaný kandidát.

Zdroj: (ms)


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka