Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška - Oznámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Ján Cerovský a manž. Jana, bytom Detva, Jilemnického 990/3 ( ďalej navrhovateľ ), podali dňa 11.09.2008 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Rodinný dom – THETA 78 “ na pozemku parc. KN-E č. 9009, 9010, v katastrálnom území Detva.
Mesto Detva ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona o z n a m u j e začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne n a r i a ď u j e na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04.11.2008 o 14,00 hod. so stretnutím na stavebnom úrade mesta Detva ( MsÚ Detva, kanc. č. 213 ).
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade denne a pri ústnom konaní. Svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskôr uplatnené stanoviská stavebný úrad neprihliadne. V uvedenej lehote oznámia stanovisko aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.
Zároveň stavebný úrad vyzýva navrhovateľa, aby do uvedeného termínu doložil:
- oprávnenie realizovať prípojky na inž. siete ( vodovodná zo studne, elektrická ) cez pozemky uvedené v situácii ( súhlasy vlastníkov predmetných pozemkov ),
- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
- súhlas na zriadenie vjazdu
- povolenie na malý zdroj znečistenia ovzdušia.
V prípade nedoplnenia požadovaných dokladov v uvedenej lehote stavebný úrad konanie na predmetnú stavbu v zmysle § 29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní preruší formou písomného rozhodnutia.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Detva.
Ing. J á n Š u f l i a r s k ý
primátor mesta


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka