Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania

Verejná vyhláška - o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania Vytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  - O Z N Á M E N I E 

O začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania
Mesto Detva podalo dňa 18.06.2008 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu “ Parkovisko pri BAUMS-e, Detva " stavebný objekt SO – 01 Parkovisko, na pozemkoch parc. KN č. 3961/2, 3961/1, 3961/4, 5463, 5470/1, 4698, 4696/1, 5460, 6423/1, v katastrálnom území Detva .

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Detva, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v zmysle ustanovenia § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a podľa § 61 ods. 2 upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania . Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 20.01.2009 inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Meste Detva, Tajovského 7, č. dverí 213, denne od 7,30 hod do 16,00 hod.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Detva.

Ing. Ján Š u f l i a r s ký
primátor mesta


 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka