Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Návrhy

Návrh VZN hazardné hry

navrh_vzn_detva_hazardne_hry.pdf(271.4 kB)Návrh VZN hazardné hry

Návrh VZN Názov novej ulice

navrh_vzn_detva_nazov novej_ulice.pdf(219.5 kB)Názov novej ulice

Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Návrh VZN mesta Detva o záväzných častiach územného plánu v znení zmien a doplnkov č. 4

navrh_VZN_ZaD_c_4.pdf(4.8 MB)navrh_VZN_ZaD_c_4.pdf

Návrh VZN č. ..../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Detva č. 14/2015 o prevádzkovaní pohrebiska mesta Detva

Všeobecné záväzné naradenia Mesta Detva o záväzných častiach Územného plánu v znení zmien a doplnkov č. 4

Návrh VZN  ZaD č. 4.pdf(2.6 MB)Návrh VZN ZaD č. 4

VZN č...../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Detva č. 4/2013 poskytovanie dotácii z rozpočtu Mesta Detva

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať MsZ, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní v tej istej lehote aj na internetovom sídle mesta Detva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť  10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu spracovateľa, ktorá je uvedená na úvodnej strane návrhu nariadenia, alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade u spracovateľa návrhu nariadenia. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Postup pripomienkového konania predpisuje zákon o obecnom zriadení. 

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhom  všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len VZN):

a) v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Detva, J.G.Tajovského 7, oddelenie organizačné, 962 12 Detva

b) elektronicky na e-mailovú adresu: eva.budacova@detva.sk

c) ústne do zápisnice: na Mestskom úrade, J.G.Tajovského 7. kanc. č.109-prízemie, referát organizačný

 


 
navrh_rozpoctu_mesta_detva_na_roky_2019_2021.pdf(13 MB)Návrh rozpočtu mesta Detva na roky 2019 - 2021


Deutch version
English version
Úvodná stránka