Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Adresa: 

  Mestský úrad Detva
  J. G. Tajovského 7
  962 12 Detva

IČO:                               00319 805

DIČ:                               2021318651

Bankové spojenie:     VÚB a.s.,  retailová pobočka Detva

Č. účtu:                        SK 97 0200 0000 0000 1972 4412

 

PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU V DETVE

Ing. Štefan Slemenský       prednosta MsÚ v Detve

 I. poschodie, č. dverí 205 

Tel.: +421 45 37 00 403                      

Mobil: 0917 880 629

e-mail: stefan.slemensky@detva.sk, prednosta@detva.sk

Zuzana Lepiešová sekretariát 

I. poschodie, č. dverí 207

Tel.: +421 45 54 55 202

,+421 45 37 00 404

Mobil: 0915 978 804

e-mail: sekretariat@detva.sk zuzana.lepiesova@detva.sk 

CSILic. Zuzana Vrťová

referát pre styk

s verejnosťou

I. poschodie, č. dverí 214  

Tel.: +421 45 37 00 407                    


Mobil:   0907 770 021

e-mail: zuzana.vrtova@detva.sk

 

 

ODDELENIE ROZVOJA (OR)

Ing. Anna Golianová vedúca oddelenia rozvoja  I. poschodie, č. dverí 204

Tel.: +421 45 37 00 408                                 Mobil: 0918 607 081

e-mail: anna.golianova@detva.sk 

Ing. Anna Cíbiková 

referát oddelenia rozvoja    I. poschodie, č. dverí 204

Tel.: +421 45 37 00 409

Mobil: 0918 607 081

e-mail: anna.cibikova@detva.sk
Ing. Michaela Murínová   referát oddelenia rozvoja I. poschodie, č. dverí 204

Tel.: +421 45 37 00450                                 Mobil: 0918 607 081

e-mail: michaela.murinova@detva.sk 

 

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE (OOR)

Ing. Eva Budáčová

vedúca organizačného

oddelenia

 I. poschodie, č. dverí 214

Tel.: +421 45 37 00 410            

Mobil: 0905 384 276

e-mail: eva.budacova@detva.sk 
Margita Václaviková  referát ľudských zdrojov  prízemie, číslo dverí 112 Tel.: +421 45 37 00 411

e-mail: 

margita.vaclavikova@detva.sk

Eva Golianová matričný úrad a referát osvedčovania  prízemie, číslo dverí 109 Tel.: +421 45 37 00 412
e-mail: eva.golianova@detva.sk
  organizačný referát  prízemie, číslo dverí 109 Tel.: +421 45 37 00 413 

e-mail:

Emília Drugdová

referát evidencie obyvateľstva a budov 

 prízemie, číslo dverí 107 Tel.: +421 45 37 00 414
e-mail:emilia.drugdova@detva.sk
Jana Černecká  referát podateľne  prízemie, číslo dverí 107 Tel.: +421 45 37 00 415

e-mail: jana.cernecka@detva.sk

podatelna@detva.sk

Iveta Chamulová referát správy registratúry a archívu

Archív - poliklinika

Tel.: +421 45 37 00 416
iveta.chamulova@detva.sk
Mgr. Zdenko Mašír

správca informačnej siete

MsÚ v Detve

I. poschodie, č. dverí 208

Tel.: +421 45 37 00 405        

Mobil: 0915 115 651

e-mail: zdenko.masir@detva.sk
Ján Žubrietovský

referent vnútornej prevádzky

šofér

I. poschodie, č. dverí 214

   Mobil:0915 108 240

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE (EO) 

Ing. Mojmír Chalupský  vedúci ekonomického oddelenia  prízemie, číslo dverí 105

Tel.: +421 45 37 00 417                      

Mobil: 0905 452 898

 e-mail: mojmir.chalupsky@detva.sk
Ľubica Hanusová referát miezd a účtovných operácií  prízemie, číslo dverí 112 Tel.: +421 45 37 00 418
e-mail: lubica.hanusova@detva.sk
Jana Bartková referát miezd a účtovných operácií  prízemie, číslo dverí 106 Tel.: +421 45 37 00 419
 e-mail: jana.bartkova@detva.sk
Viera Golianová referát daní a poplatkov  prízemie, číslo dverí 110   Tel.: +421 45 37 00 420
 e-mail: viera.golianova@detva.sk
Gabriela Jágerská referát daní a poplatkov  prízemie, číslo dverí 110  Tel.: +421 45 37 00 421

e-mail: gabriela.jagerska@detva.sk

Martina Vajsová referát daní a poplatkov  prízemie, číslo dverí 110   Tel.: +421 45 37 00 422
e-mail: martina.vajsova@detva.sk
Emília Žubrietovská referát účtovníctva  prízemie, číslo dverí 106 Tel.: +421 45 37 00 423
e-mail: emilia.zubrietovska@detva.sk
Kristína Malčeková referát všeobecného účtovníctva  prízemie, číslo dverí 106   Tel.: +421 45 37 00 424
e-mail: kristina.malcekova@detva.sk
Emília Kmeťová pokladňa  prízemie,číslo dverí 111 Tel.: +421 45 37 00 425
e-mail: emilia.kmetova@detva.sk

 

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU (OSM) 

Ing. Jana Hamaliarová
 
vedúca oddelenia správy majetku  I. poschodie, č. dverí 212
 

Tel.: +421 45 37 00 431                   Mobil: 0905 933 882

e-mail: jana.hamaliarova@detva.sk 
JUDr. Viera Rubaninská
 
právnik služby
 I. poschodie č. dverí 212

Tel.: +421 45 37 00 406

Mobil: 0917 266 703

e-mail: viera.rubaninska@detva.sk 

Ing.Ľubica Melichová
referát zmlúv, evidencie majetku  a pozemkový
 

I. poschodie, č. dverí 211
Tel.: +421 45 37 00 432
e-mail: lubica.melichova@detva.sk

Štefan Žitniak
referát správy majetku a HPP       (Hnedý priemyselný park)   I. poschodie, č. dverí 211
 

Tel.: +421 45 37 00 433          

Mobil: 0905 694 660

e-mail: stefan.zitniak@detva.sk

Anna Sekerešová
referát správy majetku, bytový úsek
 prízemie, číslo dverí 115
Tel.: +421 45 37 00 434
e-mail: anna.sekeresova@detva.sk

Jana Šufliarská
referát správy majetku pre oblasť ŠFRB
 prízemie, číslo dverí 115
Tel.: +421 45 37 00 435
e-mail: jana.sufliarska@detva.sk

Milan Spač
referát správy majetku
 I. poschodie, č. dverí 211

Tel.: +421 45 37 00 436          

Mobil: 0915 120 361

e-mail: milan.spac@detva.sk
Ing. Peter Gonda správca pohrebiska a domu smútku  I. poschodie, č. dverí 211

Mobil: 0905 289 427

e-mail: peter.gonda@detva.sk

JUDr. Martina Luptáková 

 

referát zmlúv, evidencie majetku  a pozemkový
 
I. poschodie č. dverí 212

Tel.: +421 45 37 00 431                  

e-mail:martina.luptakova@detva.sk

 

ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (OVaŽP) 

Ing. Peter Jamnický vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia  I. poschodie, č. dverí 202

Tel.: +421 45 37 00 440            

Mobil: 0908 943 543

e-mail: peter.jamnicky@detva.sk

Ing. arch. Beata

Mikušová

architektka  mesta  I. poschodie, č. dverí 202 Tel.: +421 45 37 00 441                   
e-mail: beata.mikusova@detva.sk
       
 
Ing. Darina Krekáňová stavebný úrad  I. poschodie, č. dverí 213 Tel.: + 421 45 37 00 444  Mobil:
e-mail: darina.krekanova@detva.sk
Jana Ľuptáková stavebný úrad  I. poschodie, č. dverí 213

Tel.: + 421 45 37 00 445 

Mobil: 

e-mail: jana.luptakova@detva.sk 
Jaroslav Stašák referát investičnej výstavby  I. poschodie, č. dverí 203

Tel.: + 421 45 37 00 447                  

 Mobil: 0918 906 954

e-mail: jaroslav.stasak@detva.sk

Ing. Jaroslav Ďurčík

 

referát investičnej výstavby I. poschodie, č. dverí 203

Tel.: + 421 45 37 00 446                  

 Mobil: 

e-mail: jaroslav.durcik@detva.sk

Jozef Krnáč    

 

referát životného prostredia   prízemie, číslo dverí 108

Tel.: + 421 45 37 00 442                    

    Mobil: 0907 839 347

e-mail: jozef.krnac@detva.sk 

Ing. Eva Bohumeľová referát životného prostredia

  prízemie, číslo dverí 108

Tel.: + 421 45 37 00 437                    

    Mobil: 0907 839 347

e-mail: eva.bohumelova@detva.sk 

Bc. Alena Melicherčíková

 

referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

prízemie, číslo dverí 108

Tel.: + 421 45 37 00 443               

    Mobil: 0907 839 347

e-mail: alena.melichercikova@detva.sk 

 

ODDELENIE ŠKOLSTVA, KULTÚRY A SOCIÁLNYCH VECÍ (OŠKaSV)

 

 

vedúci  oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí

  prízemie, č. dverí 113

Tel.: +421 45 37 00426                  

Mobil: 0907 839 325        

e-mail:

Eva Huboňová referát sociálnych vecí a mestských informačných médií  prízemie, č. dverí 114

Tel.: +421 45 37 00 427            

 Mobil: 0915 114 471

e-mail: eva.hubonova@detva.sk
Anna Kucejová referát kultúry,  ZPOZ-u a kultúrnych pamiatok  prízemie, č. dverí 114

Tel.: + 421 45 37 00 428          

  Mobil: 0915 391 675

e-mail: anna.kucejova@detva.sk

Mgr. Andrea  Bacúšan Nevolná, PhD.

 

referát, športu, spoločný školský úrad  prízemie, č. dverí 113

Tel.: + 421 45 37 00 429

Mobil: 0907 839 325

e-mail: andrea.bacusan@detva.sk
Katarína Kružliaková referát opatrovateľskej služby  prízemie, č. dverí 114

Tel.: + 421 45 37 00 430            

Mobil: 0907 859 077

e-mail:katarina.kruzliakova@detva.sk
Mgr.Jana Jedličková   

referát sociálnych vecí a sociálna posudková činnosť

 

 prízemie, č. dverí 114

Tel.: + 421 45 37 00 427            

Mobil: 0907 859 077

e-mail:jana.jedlickova@detva.sk

Mgr.Dana Marková   

 

terénna sociálna práca

prízemie, č. dverí 114

Tel.: +421 45 37 00 427            

 Mobil: 0911 208 161

e-mail: ksp.dt@netspace.sk

 

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA DETVA

Mikuláš Klimo

hlavný kontrolór mesta

Tel.: 421 45 37 00 448

e-mail: mikulas.klimo@detva.sk

 

PRIMÁTOR MESTA DETVA 

Ing. Ján Šufliarský               

primátor mesta 

I. poschodie, č. dverí 207

Tel.: +421 045 54 55 202, + 421 45 37 00 401
Mobil: 0905 553 799

e-mail: primator@detva.sk, jan.sufliarsky@detva.sk
 

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA

Ján Šiandor

zástupca primátora

I. poschodie, č. dverí 205

Tel.: +421 045 54 55 202 , +421 45 37 00 402
Mobil:
e-mail: jan.siandor@detva.sk

 

SEKRETARIÁT

Zuzana Lepiešová        

sekretariát 

I. poschodie, č. dverí 207

Tel.: +421 045 54 55 202, +421 45 37 00 404, 0915 978 804
e-mail: sekretariat@detva.sk zuzana.lepiesova@detva.sk

 

MESTO DETVA 

Mesto Detva
J. G. Tajovského 7
962 12 Detva
Tel.: +421 045 54 55 202, +421 45 37 00 404

IČO: 00319805
DIČ: 2021318651
Mobil: 0915 978 804
e-mail: sekretariat@detva.skzuzana.lepiesova@detva.sk
http: www.detva.sk

 

Úradné hodiny - MsÚ DETVA

pondelok 7.30 - 11.30 hod. 12.30 - 16.00 hod.  
utorok

7.30 - 11.30 hod.

12.30 - 16.00 hod. nestránkový deň
streda 7.30 - 11.30 hod. 12.30 - 16.30 hod.  
štvrtok 7.30 - 11.30 hod. 12.30 - 16.00 hod. nestránkový deň
piatok 7.30 - 11.30 hod. 12.30 - 15.30 hod.  
obedňajšia prestávka 11.30 - 12.30 hod.    

 

MATRIČNÝ ÚRAD - MsÚ DETVA

pondelok 7.30 - 11.30 hod. 12.30 - 16.00 hod.
utorok nestránkový deň  
streda 7.30  - 11.30 hod. 12.30 - 16.30 hod.
štvrtok 7.30 -  11.30 hod.  
piatok 7.30 - 11.30 hod.  
obedňajšia prestávka 11.30 - 12.30 hod.  

 

MESTSKÁ POLÍCIA

Mestská polícia stála služba 045 37 00 449
Mestská polícia hliadka 0905 933 868
Mestská polícia náčelník 0905 523 493
Mestská polícia obsluha kamier 0917 484 882
e-mailová adresa msp@detva.sk

 

Furmanská súťaž ťažných koní o valašku

Monografia Detva

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka