Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj a prenájom majetku

Zámer na prenájom pozemku - záhrada

Zámery - odpredaj majetku, zníženie nájmu

zamery_msz_9_2019.pdf(221.6 kB)zamery_msz_9_2019.pdf

Zámer prenajať pozemky s výmerou 400m² a 101m²

Odpredaj pozemkov

zamery_6_2019.pdf(215.2 kB)Odpredaj pozemkov
zámery MsZ 9_2018.pdf(232.6 kB)Zámery MsZ

Prenájom pozemku VISIBLE way

Zámer na prenájom pozemku - Visible way 1 tabuľa (003).pdf(177.9 kB)Prenájom pozemku VISIBLE

Mesto Detva má zámer - prenájom pozemkov

zamer_nehnutelnosti.pdf(137.3 kB)Mesto Detva má zámer

Priamy prenájom

Priamy prenájom

Mesto Detva

ponúka na prenájom

 

stánok s občerstvením v areáli letného kúpaliska v Detve za sumu minimálne 3000,– €/sezóna. Podmienkou prenájmu bude vyberanie vstupného na kúpalisko, ktoré bude príjmom mesta Detva.  

V prípade záujmu o prenájom uvedeného stánku doručte svoju cenovú ponuku osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 08.06.2018 do 14.00 hod.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom stánku s občerstvením, neotvárať.“

 

 

Zdroj:     OSM Ing. Ľubica Melichová, t. č. 045/3700432

v Detve, 24.05.2018

 

 

 

 

 

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemky nachádzajúce sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, a to

- pozemok parc. č. 3737/8 o výmere 5 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom,

- pozemok parc. č. 3737/11 o výmere 81 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom,

- pozemok parc. č. 3737/14 o výmere 271 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom,

- pozemok parc. č. 3738/7 o výmere 43 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom,

- pozemok parc. č. 2194/15 o výmere 59 m2, druh pozemku: vodná plocha, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom,

- pozemok parc. č. 7642/1 o výmere 1522 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom,

- novovytvorený pozemok parc. č. 3739/34 o výmere 444 m2, druh pozemku: ostatné plochy, parcela registra „C“, ktorý vznikne odčlenením od pozemku parc. č. 3739/31 o výmere 1145 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“ zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom na základe Geometrického plánu č. 47077859-147/2017, ktorý bol overený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom dňa 10.01.2018 pod č. 3/2018

v celosti v cene stanovenej znaleckým posudkom

pre Punch Precision Detva, s.r.o., so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 51 066 246, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 32568/S. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na odpredávaných nehnuteľnostiach bude vybudovaná stavba vo verejnom záujme nový závod na výrobu komponentov do podvozkov osobných automobilov technológiou zápustkového kovania za tepla.

 

 

 

Zdroj: Ing. Jana Pálková/045 37 00 431

21.05.2018


 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva   z v e r e j ň u j e

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 470 o výmere 172 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra „E“ v celosti v cene 15,- €/m2, v celkovej sume 2.580,- Eur, pre Jaroslava Lepieša s manželkou Zuzanou Lepiešovou, bytom: Jilemnického 988/1C, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom sa sčasti nachádza budova píly, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia o pozemok, ktorý susedí s pozemkom žiadateľov a o ktorý sa dlhoročne starajú.

Zdroj: JUDr. Martina Luptáková, OSM/ 045 37 00 431

V Detve, 06.06.2017

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 1960/2 o výmere 156 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra C a pozemku nachádzajúceho sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 1963 o výmere 128 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“ v celosti v cene 20 €/m2, v celkovej sume 5.680,- Eur, pre Ing. Zoltána Sadovského, bytom: Sliezska 46/7, Bratislava. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa a slúži ako prístup k pozemku žiadateľa.

 

Zdroj: JUDr. Martina Luptáková, OSM/ 045 37 00 431

V Detve, 08.02.2017

1. Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa v budove so súp. č. 840 na ul. Štúrovej č. 29, druh stavby: iná budova, popis stavby: budova T-20, postavenej na pozemku par. č. 5117, o výmere 428 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to nebytový priestor nachádzajúci sa v uvedenej budove v pivničných priestoroch o výmere 95 m² na dobu neurčitú za odplatu 1,00 €/rok bez energií pre FITNESS ZORALE ČAWE, občianske združenie, Štúrova č. 60, 962 12  Detva, IČO: 50405667 za účelom vytvorenia fitnes centra pre deti a mládež.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je vytvorenie fitnes centra na činnosť a voľnočasové aktivity pre deti a mládež bývajúcich v blízkom okolí uvedeného nebytového priestoru. 

 

2. Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

prenajať nebytové priestory v celkovej výmere 78,4 m² na 2. podlaží budovy so súp. č. 872 na ul. M. R. Štefánika č. 9 v Detve, vedenej na LV č. 4137 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, ktorá je postavená na parc. č. 5386, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 334 m², parcela registra „C“ na dobu neurčitú za odplatu 1,00 €/rok bez energií za účelom zriadenia  a prevádzkovania činnosti a voľnočasových aktivít detí a mládeže skautského zboru v Detve pre Slovenský skauting, 106. zbor Akataleptik, Obrancov mieru č. 4, 962 12  Detva, IČO: 37 819 780.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je využívanie uvedených nebytových priestorov na činnosť a voľnočasové aktivity detí a mládeže skautského zboru v Detve. 

 

3. Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

prenajať nehnuteľnosť (pozemok) o výmere 95 m² nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, katastrálne územie Detva, vedeného na LV č. 10022 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemku parc. č. 48/2 druh pozemku: orná pôda o výmere 95 m², parcela registra „C za účelom pestovania zelene na záhradke pri rodinnom dome pre Ing. Renátu Hanuskovú a Ondreja Hanusku spoločne bytom Sládkovičova ul. č. 46, 962 12  Detva, na dobu neurčitú za odplatu 1,00 €/rok. 

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom majú žiadatelia vybudovanú okrasnú záhradku pri ich rodinnom dome.

 

4. Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detvaz v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 4492/2 o výmere 100 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „C“ a pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 4492/3 o výmere 21 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „C“ obidva zapísané na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti v cene 15 €/m2, v celkovej sume 1.815,- Eur, pre Petru Gaškovú, bytom Silvánová 5337/23, Pezinok. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, o ktorý sa žiadateľka osobne stará.

 

 

5. Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detvaz v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to novovytvorený pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 3292/2 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. č. 25894 o výmere 1844 m2, druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „E“ zapísaného na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, v zmysle GP č. 47077859-034/2016 zo dňa 06.06.2016 úradne overeného dňa 15.06.2016 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti v cene 10 €/m2, v celkovej sume 350,- Eur, pre Annu Gallovú, bytom A. Hlinku 3, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, o ktorý sa žiadateľka osobne stará.

 

 

6. Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detvaz v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to novovytvorený pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 3908/9 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. č. 3908/1 o výmere 336 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 3537, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, v zmysle GP č. 368/2011 zo dňa 12.12.2011 úradne overeného dňa 14.12.2011 Správou katastra Detva, v celosti v cene 33 €/m2, v celkovej sume 4.554,- Eur, pre Janu Stašákovú, bytom Vimperská 3010/8, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemky, ktoré susedia s pozemkami, na ktorých má žiadateľka postavený polyfunkčný dom a žiadateľka sa o ne osobne stará.

 

 

7. Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detvaz v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to novovytvorený pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 3908/13 o výmere 45 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, ktorý vznikol odčlenením dielu 1 od pozemku parc. č. 3908/6 o výmere 244 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ a dielu 2 od pozemku parc. č. 3908/8 o výmere 326 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“ a novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 3908/14 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parc. č. 3908/5 o výmere 121 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, v celosti v cene 33 €/m2, v celkovej sume 1.551,- Eur, pre Janu Stašákovú, bytom Vimperská 3010/8, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredajom pozemkov KN-C parc. č. 3908/13 a KN-C parc. č. 3908/14 dôjde k vytvoreniu kompaktnej plochy, na ktorej plánuje žiadateľka výstavbu objektu občianskej vybavenosti.

 

Zdroj: OSM, 09.09.2016

 


 

Odpredaj/ prenájom majetku mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Detva, má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať časti pozemkov o výmere 3845 m² nachádzajúcich sa v okrese Detva, obec Detva, katastrálne územie Detva, vedených na LV č. 1 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemku parc. č. 8123/3 druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3150 m², parcela registra „C“, pozemku parc. č. 8130/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 16791 m², parcela registra „C“, pozemku parc. č. 8130/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 10095 m², parcela registra „C“ a pozemku parc. č. 8130/5, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 10038 m², parcela registra „C“ pre Technické služby Detva s.r.o., so sídlom Bottova č. 1272, 962 12  Detva, IČO: 36057029 na dobu neurčitú za odplatu 1,00 €/rok.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Technické služby Detva s.r.o., so sídlom Bottova č. 1272, 962 12  Detva, IČO: 36057029 vybudujú na uvedených pozemkoch novú kazetu skládky nie nebezpečných odpadov.  

 

Zdroj: OSM Ing. Ľubica Melichová, č. t. 045/3700432

v Detve: 03.06.2016

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 48/2 o výmere 95 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti v cene 10 €/m2, v celkovej sume 950,- Eur, pre Renátu Hanuskovú, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom má žiadateľka vybudovanú okrasnú záhradku.

 

Zdroj: OSM Mgr. Lenka Hriňová, č. t. 045/3700406
v Detve: 03.06.2016


 

Odpredaj majetku mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 1. Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 4817/1 o výmere 72 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti v cene 10 €/m2, v celkovej sume 720,- Eur, pre Júliusa Brabeca, Zvolen a Ľubomíra Melicherčíka, Zvolenská Slatina, a to vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ v pomere k celku pre každého. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý susedí s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom, ktorý žiadatelia odkupujú.

 

 1. Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 2204/2 o výmere 187 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti v cene 15 €/m2, v celkovej sume 2.805,- Eur, pre Jána Báťku s manželkou, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.

 

 1. Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 6187/5 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaného na LV č. 11974, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ v pomere k celku v cene 44,- €/m2, v celkovej cene 528,- € pre Radovana Molnára, Detva. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok sa po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže uvolnil a návrh, ktorým sa p. Molnár zapojil do obchodnej verejnej súťaže bol neúspešný z dôvodu, že o ním pôvodne vybratý pozemok bol veľký záujem.

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431

V Detve, dňa: 05.04.2015


 

Oznam - odpredaj majetku mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 1552/2 o výmere 138 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 7619, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti  v cene 15,- €/m2, v celkovej sume 2 070,- Eur, pre Gabriela Gašpara, bytom Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý susedí s pozemkom žiadateľa a slúži ako ďalší prístup k pozemku žiadateľa.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 5994 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti  v cene 33,- €/m2, v celkovej sume 726,- Eur, pre Stanislava Pláteka, bytom Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve žiadateľa.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to spoluvlastnícke podiely na pozemku nachádzajúcom sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 2751/2 o výmere 22 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom  do podielového spoluvlastníctva Mikuláša Ostrihoňa, bytom B. Nemcovej 2, Detva, veľkosť prevádzaného spoluvlastníckeho podielu 1/3 v pomere k celku, Verony Ostrihoňovej, bytom Dolinky 6, Detva, veľkosť  prevádzaného spoluvlastníckeho podielu 1/3 v pomere k celku a Jozefa Murína, bytom M. R. Štefánika 44, Detva, veľkosť prevádzaného spoluvlastníckeho podielu 1/6 v cene 10 €/m2, v celkovej sume 183,3,- Eur. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, o ktorý sa žiadatelia starajú.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 983 o výmere 9 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra „E“ a pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 1702/6 o výmere 10 m2, druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „E“  zapísaných na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti  v cene 10,- €/m2, v celkovej sume 190,- Eur, pre Dušana Berkyho a Boženu Berkyovú, bytom Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý sa nachádza pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov.

 

 Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 4814/2 o výmere 97 m2, druh pozemku: záhrada, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti  v cene 10,- €/m2, v celkovej sume 970,- Eur, pre Dušana Výbošteka, bytom Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, o ktorý sa žiadateľ dlhodobo stará.

 

Zdroj: Ing. Jana Pálková, OSM, mestský úrad v Detve

V Detve, dňa 07.09.2015


 

Mesto Detva, mám zámer prenajať nebytový priestor na Nám.mieru

Mesto Detva má zámer, prenajať časť nebytového priestoru občianskej vybavenosti OV 1 Detva - Kapustnice o výmere 344,5 m² nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Námestie mieru v Detve so súpisným č. 1394 postaveného , na pozemkoch KN-C parc. č. 3865, 3866/1, 3866/2 a 3866/3, druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie, vedených na LV č. 8338 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, druh stavby: iná budova, popis stavby: bytovka a občianska vybavenosť. Uvedený nebytový priestor je po bývalom nájomcovi BONESSO s.r.o. Detva, ktorý sa skladá z pekárne a predajne. V prípade záujmu je možné nebytové priestory rozdeliť na dve alebo tri prevádzky.   

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 18.08.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru - BONESSO“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 04.08.2015


 

Mesto Detva, mám zámer prenajať nebytový priestor na ul. M.R.Štefánika

Mesto Detva má zámer, prenajať časť nebytového priestoru o výmere 94 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 872 na ul. M.R.Štefánika č. 9, ktorá sa nachádza na pozemku parcela č. 5386, o výmere 334 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na liste vlastníctva č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom. Uvedený nebytový priestor je po bývalom nájomcovi Jaroslavovi Bošelovi – Zlatníctvo.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 18.08.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 9, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 04.08.2015


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok)

Mesto Detva má zámer prenajať

 • časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 5350 o výmere 1873 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 7619, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 1368/2 o výmere 1873 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 3629 o výmere 1116 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 3786/1 o výmere 7043 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137 ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 3853 o výmere 2184 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 3537, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 3899/1 o výmere 596 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 3537, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 3901/1 o výmere 3289 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 5428 o výmere 1621 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,
 • časť nehnuteľnosti (pozemok ) o výmere 2 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 4712 o výmere 1313 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“,

 

V prípade záujmu o prenájom uvedených častí pozemkov doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 14.08.2015.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 31.07.2015


 

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľností (pozemok)
o výmere 12m2

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 12 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 5464 o výmere 511 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 13.08.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 29.07.2015


 

Mesto Detva má zámer,prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku)
o výmere 84 m

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 84 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 1257/1 o výmere 245 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „E“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 10.08.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 27.07.2015


 

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru
o výmere 53,20 m2

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 53,20 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4710, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, druh stavby: iná budova, popis stavby: obchod a služby. 

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 06.08.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. Obrancov mieru č. 3“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 23.07.2015


 

Mesto Detva ponúka do prenájmu nebytové priestory o výmere 55,96 m2, M.R.Štefánika 9 - Detva

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 55,96 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 873 na ul. M.R.Štefánika č. 9, 11, ktorá sa nachádza na pozemku parcela č. 4711, o výmere 331 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na liste vlastníctva č.1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 10.07.2015.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 9, 11, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 26.06.2015


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 40 m²

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemok) o výmere 40 m² nachádzajúcej sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanej na LV č. 7619, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 2604/3 o výmere 616 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 10.07.2015.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 26.06.2015


 

Mesto Detva má zámer odpredať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to budovu súp. číslo 45 postavenej na pozemku KN-C  parc. č. 10305/9 vedenej na LV č. 5243 a pozemkov KN-C parc. č. 10305/9 o výmere 2788 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a KN-C parc. č. 10305/8 o výmere 570 m2, druh pozemku: ostatná plocha, obidve vedené na LV č. 1 v k.ú. Detva, obec Detva, okres Detva, Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti, za cenu 52.100,-Eur pre Marschou Kurta Alfonsa, bytom: ul. Kimovská 2341/4, Zvolen.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že o uvedený majetok neprejavil vo verejnej obchodnej súťaži ani po jej skončení záujem iný záujemca.

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431

v Detve: 10.06.2015


 

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 6 m²

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 6 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 4709/1 o výmere 2138 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 18.06.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku – terasa,  neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 04.06.2015


 

Mesto Detva, ponúka do prenájmu nebytový priestor 27,20m2

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 27,20 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 3140, druh stavby: iná budova, popis stavby: park pri DK A. Sládkoviča – SO – 01 – tzv. malý amfiteáter, postavenej na pozemku parc. č. 4714, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.  

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 12.06.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru – malý amfiteáter“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 29.05.2015


 

Mesto Detva, má zámer prenajať nehnuteľnosť pozemok o výmere 40m2

Mesto Detva má zámer, prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 40 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 4718 o výmere 1927 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 10.06.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku – letná terasa,  neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 26.05.2015


 

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti pozemku o výmere 249m2

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 249 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. č. 5172/1 o výmere 1681 m², druh pozemku: ostatná plocha parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 10.06.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 26.05.2015


 

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20m2

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 20 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4710, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, druh stavby: iná budova, popis stavby: obchod a služby. 

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 10.06.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. Obrancov mieru č. 3“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 27.05.2015


 

Mesto Detva, ponúka do prenájmu nebytové priestory 34,2m2

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 34,2 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4710, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, druh stavby: iná budova, popis stavby: obchod a služby. 

Uvedený nebytový priestor je určený pre zdravotnícke účely.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 07.04.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. Obrancov mieru č. 3“

 

V Detve, dňa 23.03.2015
Zdroj: Ing. Jana Pálková, OSM

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 5233/7 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti  v cene 33,- €/m2, v celkovej sume 924,- Eur, pre Miroslava Halaja, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom je postavená garáž vo vlastníctve žiadateľa.

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 2127/24 o výmere 145 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti  v cene 15,- €/m2, v celkovej sume 2175,- Eur, pre Ing. Ľubomíra Ludvigha, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom sa nachádza kanalizácia a v budúcnosti ho nie je možné využiť ako stavebný pozemok.

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 2127/25 o výmere 136 m2, druh pozemku: orná pôda, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom v celosti v cene 15,- €/m2, v celkovej sume 2040,- Eur, pre Ing. Jaroslava Ludvigha, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, na ktorom sa nachádza kanalizácia a v budúcnosti ho nie je možné využiť ako stavebný pozemok.

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve, dňa: 23.03.2015


 

Mesto Detva, ponúka do prenájmu nebytové priestory 1m2 nachádzajúceho sa v budove Polikliniky v Detve

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 1 m² nachádzajúceho sa v budove Polikliniky so súpisným číslom 1320 na ul. Tajovského 5, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č.3886, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1143 m², vedeného na liste vlastníctva č.4137 Okresným úradom Detva, druh stavby: Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: zdravotné zariadenie.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 07.04.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru Poliklinika, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 23.03.2015


 

Prenájom nehnuteľnosti pozemku o výmere 20m2

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 20 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. číslo 4712 o výmere 1313 m², druh pozemku: ostatná plocha parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 26.02.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
V Detve: 12.02.2015

 

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c/ Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať nebytové priestory (priehradková miestnosť 11 m², miestnosť pre stránky 22 m², chodba a soc. zariadenie 30,75 m², sklad 12,43 m²) v celkovej výmere 76,18 m² na prízemí budovy Podpolianskeho múzea , súp. č. 469 na ul. Partizánskej v Detve vedenej na LV č. 1 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, ktorá je postavená na parc. č. 1388, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 1279 m², parcela registra „C“ na dobu neurčitú, vo výške nájomného 1 € ročne za účelom zriadenia  a prevádzkovania pobočky Slovenskej pošty.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je poskytovanie služieb a predaja tovaru obyvateľom mesta Detvy.

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
V Detve: 12.02.2015


 

Odpredaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva  z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 6187/9 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 11974, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ v pomere k celku v cene 40,50,- €/m2, v celkovej sume 486 Eur, pre Martina Verešíka, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že o uvedený pozemok po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže nemal záujem iný navrhovateľ a návrh p. Verešíka, ktorým sa zapojil do obchodnej verejnej súťaže bol neúspešný z dôvodu, že o ním pôvodne vybratý pozemok bol veľký záujem.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 6187/3 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 11974, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ v pomere k celku v cene 38,- €/m2, v celkovej sume 456 Eur, pre Mikuláša Martinského, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že o uvedený pozemok po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže nemal záujem iný navrhovateľ a návrh p. Martinského, ktorým sa zapojil do obchodnej verejnej súťaže bol neúspešný z dôvodu, že o ním pôvodne vybratý pozemok bol veľký záujem.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer odpredať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok nachádzajúci sa v okrese Detva, obec Detva, k. ú. Detva, parc. č. 6187/11 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“, zapísaný na LV č. 11974, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½ v pomere k celku v cene 38,- €/m2, v celkovej sume 456 Eur, pre Vladimíra Luptáka, Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že o uvedený pozemok po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže nemal záujem iný navrhovateľ a návrh p. Luptáka, ktorým sa zapojil do obchodnej verejnej súťaže bol neúspešný z dôvodu, že o ním pôvodne vybratý pozemok bol veľký záujem.

 

V Detve, dňa 28.01.2015
Zdroj: Ing. Jana Pálková, OSM


 

Mesto Detva - ponúka nebytový priestor ZUŠ o výmere 30m2

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 30 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. 3, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4710, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, druh stavby: iná budova, popis stavby: obchod a služby. Uvedený nebytový priestor je určený výlučne pre zdravotnícke účely.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 04.02.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. Obrancov mieru č. 3“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 20.01.2015


 

Mesto Detva - ponúka prenájom nehnuteľnosti o výmere 227 m2

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 227 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 10022, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. číslo 1713/3 o výmere 227 m², druh pozemku: ostatná plocha, parcela registra „E“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 04.02.2015.

 

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 20.01.2015


 

Prenájom pozemku

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 12 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. číslo 5363/30 o výmere 349 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 02.01.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku - terasa, neotvárať.“

 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 3 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č. 4137, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. číslo 5163/1 o výmere 5823 m², druh pozemku: ostatná plocha parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 02.01.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku – reklamná tabuľa, neotvárať.“

 

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 19.12.2014


 

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 55,96 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 873 na ul. M.R.Štefánika 11, ktorá s nachádza na pozemku parcela č. 4711, o výmere 331 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na liste vlastníctva č.1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 02.01.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 11, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 18.12.2014


 

Mesto Detva, ponúka nebytové priestory o výmere 122m2

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 122 m² nachádzajúceho sa v objekte OV 1 Kapustnice, na ul. Námestie mieru č. 1394, 962 12  Detva.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 02.01.2015.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru OV 1 Kapustnice, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 18.12.2014


 

Mesto Detva ponúka do prenájmu nebytové priestory o výmere 36m2

Mesto Detva má zámer, prenajať časť nebytového priestoru o výmere 36 m² nachádzajúci sa v budove Centra voľného času TREND  Detva, so sídlom na ul. Obrancov mieru 7, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parc. č. 4589, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 621 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 10.12.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru v CVČ TREND Detva, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 26.11.2014


 

Hnuteľný majetok - jednoumývadlový antikorový drez

Mesto Detva ponúka na predaj: hnuteľný majetok – jednoumývadlový antikorový drez s odkladacou skrinkouV prípade záujmu zasielajte svoju cenovú ponuku osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 20.11.2014.

Na obálku napíšte: „Cenová ponuka - drez, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 12.11.2014


 

Metsto Detva ponúka do prenájmu nebytový priestor 18m2

Mesto Detva má zámer prenajať nebytový priestor (garáž) o výmere 18 m² nachádzajúci sa v budove so súpisným č. 1985 (Dolinky, Detva), postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4680, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, druh stavby: Samostatne stojaca garáž, popis stavby: garáž.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 18.11.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru (garáže), neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 04.11.2014


 

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 15 m²

Mesto Detva, má zámer prenajať časť nehnuteľnosti (pozemku) o výmere 15 m² nachádzajúcu sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidovanú na LV č.7619, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. číslo 2604/3 o výmere 616 m², druh pozemku: ostatná plocha parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom časti uvedeného pozemku doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 06.11.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemku, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 22.10.2014


 

Mesto Detva, ponúka do prenájmu časť nebytového priestoru o výmere 36m2

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 36 m² nachádzajúci sa v budove Centra voľného času TREND  Detva, so sídlom na ul. Obrancov mieru 7, 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parc. č. 4589, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 621 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 30.10.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru v CVČ TREND Detva, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 16.10.2014


 

Mesto Detva, ponúka do prenájmu nebytové priestory o výmere 30m2

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 30 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 874 na ul. Obrancov mieru č. , 962 12  Detva, postavenej na pozemku KN-C parcela č. 4710, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 506 m², vedeného na liste vlastníctva č. 1 Okresným úradom Detva, druh stavby: iná budova, popis stavby: obchod a služby. Uvedený nebytový priestor je určený výlučne pre zdravotnícke účely.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 28.10.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. Obrancov mieru č. 3“

 

Zdroj: OSM  Ing. Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 14.10.2014


 

Prenájom nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 11

Mesto Detva má zámer prenajať časť nebytového priestoru o výmere 81,46 m² nachádzajúceho sa v budove so súpisným číslom 873 na ul. M.R.Štefánika 11, ktorá s nachádza na pozemku parcela č.4711, o výmere 331 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“, evidovanej na liste vlastníctva č.1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 23.05.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 11, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 05.05.2014


 

Prenájom majetku

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to poschodie a časť prízemia v bývalej hádzanárskej budove súp. č. 1424 nachádzajúcej sa v areáli Letného štadióna v Detve pre Mestský futbalový klub so sídlom ul. M.R. Štefánika 57 v Detve na dobu neurčizú. Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mestský futbalový klub spravuje už sociálne zariadenia v uvedenej budove a taktiež ostatné nehnuteľnosti v areáli Letného štadióna.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to poschodia v budove súp. č. 466 na Nám. SNP v Detve pre Podpolianske múzeum ako špecializovanú zložku Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve na dobu neurčitú.  Prípadom hodným osobitného zreteľa je skvalitnenie prezentačnej činnosti múzea, rozšírenie stálej expozície a vrátenie náležitej  dôstojnosti  múzeu, ako inštitúcii reprezentujúcej mesto Detva ako aj celého regiónu.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať majetok mesta Detva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to nebytové priestory na adrese Obrancov mieru 1328/7, Detva (Centrum voľného času TREND)    

- miestnosť č.19 na 1.poschodí (krojáreň) o výmere 24,36 m2

-  miestnosť č.20 na 1.poschodí (krojáreň) o výmere 24,36 m2

-  tanečná sála na prízemí

na dobu neurčitú  pre  Občianske združenie FS Podpoľanec, Obrancov mieru 1, 962 12  Detva. Prípadom hodným osobitného zreteľa je reprezentácia mesta a regiónuuvedeným folklórnym súborom.

 

Mesto Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva z v e r e j ň u j e v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať majetok mesta Detva, a to nebytové priestory v Kultúrnom centre A. Sládkoviča  nachádzajúce sa na prízemí a v suteréne budovy pre  spoločnosť DECCOMER.- OTS s.r.o. so sídlom Novosady č. 924/15 Detva zastúpenú  Jurajom Hudákom  na dobu určitú 10 rokov.

 

Zdroj: Ing. Jana Pálková, vedúca OSM, MsÚ


 

Prenájom pozemkov

Mesto Detva má zámer prenajať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, evidované na LV č. 1, ktorý je vedený Okresným úradom Detva, katastrálnym odborom, a to pozemok parc. číslo 4586/84 o výmere 181 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast parcela registra „C“, pozemok parc. číslo 4586/85 o výmere 178 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „C“, pozemok parc. číslo 4586/86 o výmere 291 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „C“ a pozemok parc. číslo 4586/87 o výmere 296 m², druh pozemku: trvalý trávnatý porast, parcela registra „C“.

V prípade záujmu o prenájom uvedených pozemkov doručte svoju žiadosť s navrhovanou výškou nájmu osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva, najneskôr do 03.04.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom pozemkov, neotvárať.“


Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve:19.03.2014


 

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Detva má zámer prenajať nebytový priestor o výmere 24 m² (1 miestnosť) nachádzajúci sa v budove Centra voľného času TREND  Detva, so sídlom na ul. Obrancov mieru 7, 962 12  Detva.

Nebytový priestor je upravený na prevádzkovanie kaderníctva.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 20.03.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru v CVČ TREND Detva, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 05.03.2014


 

Prenájom nebytových priestorov

Mesto Detva má zámer prenajať nebytový priestor o výmere 24 m² (1 miestnosť) nachádzajúci sa v budove Centra voľného času TREND  Detva, so sídlom na ul. Obrancov mieru 7, 962 12  Detva.

Ponuky na prenájom zasielajte osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 20.03.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytového priestoru v CVČ TREND Detva, neotvárať.“

 

Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 05.03.2014


 

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Mesto Detva ponúka od 01.02.2014 na prenájom nebytové priestory evidované na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Detva, nachádzajúce sa v okrese: Detva, obec: Detva, katastrálne územie: Detva, v budove so súpisným č. 1 postavenej na KN-C parcele č.1404 o výmere 1321 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.

Predmetom nájmu sú nebytové priestory v budove bývalého starého Mestského úradu v Detve na adrese ul. Námestie SNP č.466/1 o výmere 190,90 m² (1. poschodie budovy - kompletne).
V prípade záujmu o prenájom nebytových priestorov doručte svoju žiadosť osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestskú úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 16.01.2014.

Na obálku napíšte: „Prenájom nebytové priestory starý MsÚ, neotvárať.“


Zdroj: OSM Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 16.12.2013


 

Prenájom majetku

Mesto Detva má zámer ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať na dobu neurčitú pozemok KN-C parcela č.4464/29 o výmere 1156 m² trvalý trávnatý porast zapísaný na liste vlastníctva č.1 pre Jaroslava Gaňu, bytom ul. A. Hlinku č.16 Detva, za účelom vybudovania dočasnej prístupovej cesty k jeho rodinnému domu v cene 1€/rok.

Prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ si na prenajatom pozemku vybuduje dočasnú prístupovú cestu k svojmu rodinnému domu.


Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 26.11.2013


 

Ponuka na prenájom budovy objektov -
Turistická ubytovňa Kostolná a Chata Kaľamárka

Mesto Detva ponúka na prenájom budovy objektov Turistická ubytovňa Kostolná a Chata Kaľamárka od 1.októbra 2013 v zmysle nižšie uvedených podmienok. V prípade záujmu doručte svoju žiadosť a podnikateľský zámer osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 18.9.2013.

Na obálku napíšte: „Turistická ubytovňa Kostolná, Chata Kaľamárka, neotvárať.“

Rozhodujúcim kritériom pri výbere bude súhlas s uvedenými podmienkami a kvalita podnikateľského zámeru.

Podmienky nájmu Turistickej ubytovne a chaty na Kaľamárke

Nájomca Turistickej ubytovne bude Mestom Detva zmluvne zaviazaný:

1. Poskytnúť bezplatne prenajaté priestory pre potreby Mesta Detva v rozsahu minimálne 50 hodín ročne na základe požiadania zo strany Mesta
2. Poskytnúť bezplatne prenajaté priestory pre potreby občanov Kostolnej v rozsahu minimálne 50 hodín ročne na základe požiadania zo strany Mesta
3. Poskytnúť bezplatne prenajaté nebytové priestory pre konanie volieb a referenda a to
na základe žiadosti  Mesta Detva a to 60 dní pred akciou
4. Prevádzkovať predajňu potravín každý pracovný deň dve hodiny v dopoludňajších hodinách a dve hodiny v popoludňajších hodinách
5. Investovať do zhodnotenia prenajatých  priestorov finančné prostriedky vo výške 9.000,- € počas piatich rokov.
Prvé dva roky preinvestovať finančné prostriedky vo výške 5.000,- €, ďalšie dva roky 4.000,- €. 
Vynaložené finančné prostriedky nájomca preukáže na konci kalendárneho roka (najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka) a to faktúrami za nakúpený materiál a vykonané práce.
Do tejto sumy sa nezapočítavajú náklady za bežnú údržbu (kosenie, upratovanie, maľovanie interiéru a pod.)
Prioritou Mesta Detva je výmena okien a rekonštrukcia kúrenia.
V prípade, že nájomca nepredloží doklady a vynaložených finančných prostriedkoch,
bude s ním ukončená nájomná zmluvy s okamžitou platnosťou.
6. V prípade investícií v hodnote 9.000,- €, tak ako bolo uvedené vyššie, bude nájom
prenajatých priestorov bezplatný, inak je nájomca povinný platiť za prenajaté priestory
nájom vo výške 300,- € mesačne.
7. Ku žiadosti predložiť podnikateľský zámer.

Nájomca Chaty na Kaľamárke bude zmluvne zaviazaný:

1. Poskytnúť prenajaté priestory pre potreby Mesta Detva v rozsahu 5 dní ročne na základe požiadania zo strany Mesta
2. Investovať do zhodnotenia prenajatých  priestorov finančné prostriedky vo výške 6 700,- € počas piatich rokov.
Prvé dva roky preinvestovať finančné prostriedky vo výške 4.700,- €, ďalšie dva roky 2.000,- €. 
Vynaložené finančné prostriedky nájomca preukáže na konci kalendárneho roka (najneskôr do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka) a to faktúrami za nakúpený materiál a vykonané práce.
Do tejto sumy sa nezapočítavajú náklady za bežnú údržbu (kosenie, upratovanie, maľovanie interiéru a pod.)
V prípade, že nájomca nepredloží doklady a vynaložených finančných prostriedkoch,
bude s ním ukončená nájomná zmluvy s okamžitou platnosťou.
 3. V prípade investícií v hodnote 6.700 €, tak ako bolo uvedené vyššie, bude nájom
prenajatých priestorov bezplatný, inak je nájomca povinný platiť za prenajaté priestory
nájom vo výške 150,- € mesačne.
4. Ku žiadosti predložiť podnikateľský zámer.


Zdroj: OSM  Ing.Jana Pálková, t.č. 045/3700431
v Detve: 6.9.2013


 

Oznámenie o predaji AVIA 21 Furgon

Mesto Detva ponúka na predaj:

nákladný automobil, továrenská značka AVIA 21 Furgon, s ŠPZ bez platnej STK a EK, rok výroby 1992

V prípade záujmu doručte svoju cenovú ponuku osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 20.9.2013. Bližšie informácie na telefónnom čísle 045/3700431, 3700432 alebo osobne na Mestskom úrade Detva, oddelenie správy majetku.

Na obálku cenovej ponuky napíšte: „ Cenová ponuka AVIA 21 Furgon, neotvárať.“

Rozhodujúcim kritériom pri výbere bude ponúknutá najvyššia cena.

 

Zdroj: OSM Ing. Jana Pálková
v Detve: 4.9.2013


 

Oznámenie o predaji Volkswagen PASSAT

Mesto Detva ponúka na predaj:

osobný automobil Volkswagen PASSAT, benzín, 1781 cm³ (1,8 l), rok výroby 1995, 4-dverový, centrálne zamykanie, posilňovač riadenia, rádio, STK a EK neplatná

V prípade záujmu doručte svoju cenovú ponuku osobne na podateľňu Mestského úradu v Detve, prípadne poštou na adresu Mestský úrad Detva, oddelenie správy majetku, ul. Tajovského 7, 962 12  Detva, najneskôr do 20.9.2013. Bližšie informácie na telefónnom čísle 045/3700431 alebo osobne na Mestskom úrade Detva, oddelenie správy majetku.

Na obálku cenovej ponuky napíšte: „ Cenová ponuka Volkswagen PASSAT, neotvárať.“

Rozhodujúcim kritériom pri výbere bude ponúknutá najvyššia cena.

 

Zdroj: OSM Ing. Jana Pálková
v Detve: 4.9.2013


 

Mesto D E T V A v y h l a s u j e v zmysle §6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Detva č. 5/2006 o hospodárení s majetkom Mesta Detva a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Detve č. 174/12 obchodnú verejnú súťaž
na prevod nehnuteľného majetku mesta – budovy bývalej základnej školy v Detve, miestna časť Piešť súp. č. 45 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 10305/9 zapísanej na Liste vlastníctva č. 5243 a pozemkov KN-C parc. č. 10305/9 o výmere 2788 m2 zastavané plochy a nádvoria a KN-C parc. č. 10 305/8 ostatná plocha o výmere 570 m2 , obidve vedené na
Liste vlastníctva č. 1.

Mesto Detva ponúka na odpredaj nebytové priestory v suteréne bytového domu súp. č. 868 na Štúrovej ul. v Detve:Deutch version
English version
Úvodná stránka